Exercise Class, Line dancing, Qi gong, Tai Ji followed by Mahjong and light lunch